سفیران انجمن

سفیران انجمن به همیاران فعالی گفته میشود که کارت عضویت همیاری را از دفتر انجمن اخذ نموده تا رابطی جهت انتقال و نشر اهداف انجمن  به هموطنان عزیز باشند

در این قسمت میتوان از صحت کارت عضویت همیاران مطلع شد.