همیاران و سفیران انجمن

خیرین گرامی میتوانند به عنوان سفیر و عضو افتخاری به صورت خیریه در راستای اهداف انجمن آتلا ما را یاری نمایند و کارت عضویت افتخاری جهت معتبر بودن فعالیت خیر خود دریافت نمایند و نیز جهت استعلام کارت از همین وب سایت اقدام نمایند.