کمک نقدی ۵۰۰۰۰ تومان

۵۰.۰۰۰ هزار تومان

شما میتوانید مبلغی که برای کمک در نظر گرفته اید با مبالغ پایه ایجاد کنید .

برای مثال برای 100000 تومان کمک عدد دو را وارد کنید .